Regulaminy

 

Uchwała nr 2/2024 Rady Nadzorczej w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu ustalania członkowskiego kosztu budowy lokali oraz rozliczania kosztów inwestycji przy ul. Górnośląskiej 9/11 w Warszawie”


Uchwała nr 1/2024 Rady Nadzorczej w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu ustanowienia kolejności realizowania wniosków w sprawie zakupu lokali mieszkalnych oraz zasad sprzedaży lokali w istniejącym budynku w inwestycji Górnośląska 9/11, zlokalizowanym na działce nr ew. 86/4 z obrębu 5-06-09 (nr księgi wieczystej WA4M/00392837/5)”


Uchwała nr 74/2023 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rozliczania kosztów dostawy zimnej wody oraz odprowadzenia ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych w SBM „TORWAR” w Warszawie


Uchwała nr 74/2022 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w zasobach Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „TORWAR” w Warszawie


Uchwała nr 46/2021 w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu określającego podział obowiązków pomiędzy Spółdzielnią Budowlano-Mieszkaniową "TORWAR", a członkami i właścicielami lokali w zakresie napraw, konserwacji i przeglądów lokali".


Uchwała nr 20/2020 w sprawie Regulaminu prowadzania dzialalności społecznej i oświatowo-kulturalnej w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "TORWAR" w Warszawie


Uchwała nr 14/2020 w sprawie zatwierdzania "Zasad wyboru wkonawców robót budowlanych usług oraz dostawców materiałów, towarów i urządzeń realizowanych na potrzeby realizacji inwestycji..."


Uchwała nr 13/2020 w sprawie zatwierdzania "Regulaminu ustalania członkowskiego kosztu budowy lokalu oraz rozliczania kosztów inwestycji przy ul. Górnośląskiej 13/15.


Uchwała nr 12/2020 w sprawie zatwierdzania regulaminu dyżurów Członków Rady Nadzorczej.


Uchwała nr 7/2020 w sprawie zatwierdzania "Regulaminu windykacji należności w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „TORWAR” w Warszawie.


Uchwała nr 6/2020 w sprawie zatwierdzania gospodarki finansowej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „TORWAR” w Warszawie.


Uchwała nr 5/2020 wraz z Regulaminem zasad tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „TORWAR” w Warszawie.


Uchwała nr 4/2020 w sprawie zatwierdzenia "Regulamin podziału pożytków pochodzących z części wspólnych nieruchomości i innych dochodów pochodzących z pozostałem działalności Spóldzielni Budowlano-Miszkaniowej "TORWAR" w Warszawie".


Uchwała nr 3/2020 w sprawie zatwierdzenia nowelizacji "Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej "Torwar".


Uchwała nr 2/2020 w sprawie "Regulaminu ustanawiania kolejności na liście realizowania wniosków o lokale w inwestycji pod nazwą bydynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zgospodarowaniem terenu na działkach nr 86/3,45, część działki 86/27 z obrębu 5-06-09 przy ulicy Górnośląskiej w dzielnicy Śródmiescie m.st. Warszawy".


Regulamin Zarządu Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej "Torwar"


Regualmin Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej "Torwar"


Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej "Torwar"


Uchwała nr 31/09 w sprawie Regulaminu korzystania z wielostanowiskowych, monitorowanych garaży podziemnych z wydzielonymi miejscami postojowymi, znajdujących się w zasobach Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „TORWAR”​


Uchwała nr 36/09 w sprawie uchwalenia "Regulaminu losowania miejsc parkingowych, na parkingach z wydzielonymi miejscami postojowymi zlokalizowanych na terenach SBM "TORWAR" - osiedle Ludna.


Uchwała nr 34/09 w sprawie uchwalenia "Regulaminu naliczania kosztów zakupu gazu z sieci miejskiej do celów grzewczych w budynkach wyposażonych w kotłownie własne, oraz dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali, za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody w SBM "Torwar".


Uchwała nr 29/09 w sprawie uchwalenia Regulaminu rozdzielania, wynajmowania i korzystania z wydzielonych miejsc postojowych na niestrzeżonych parkingach, znajdujących się na terenach pozostających w zarządzaniu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Torwar".


Uchwała nr 11/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia służebności przesyłu


Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w SBM "Torwar"


Regulamin z dnia 9.11.2009 roku losowania miejsc parkingowych, na parkingach
z wydzielonymi miejscami postojowymi, zlokalizowanych na terenach pozostających
w zarządzaniu SBM „TORWAR” - osiedle Ludna.


Regulamin rozdzielania, wynajmowania i korzystania z wydzielonych miejsc postojowych na niestrzeżonych parkingach, znajdujących się na terenach pozostających w zarządzaniu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „TORWAR”.


Aneks do regulaminu


Regulamin e-BOK


Nowelizacja z dnia 16 września 2013 roku Regulaminu losowania miejsc parkingowych, na parkingach z wydzielonymi miejscami postojowymi, zlokalizowanych na terenach pozostających w zarządzaniu SBM „TORWAR” - osiedle Ludna


Regulamin Komitetu Domowego Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "TORWAR"


Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "TORWAR"

ul. Górnośląska 9/11
00-443 Warszawa

tel.: 22 628-06-55

e-mail: sekretariat@sbmtorwar.pl

 

Inspektor Ochrony Danych:

e-mail: iod@sbmtorwar.pl

 

Godziny pracy kasy:

poniedziałek, czwartek: 14:00 - 16:30

wtorek, środa, piątek: 9:00 - 14:00

 

Godziny pracy biura spółdzielni:

poniedziałek, czwartek: 7:30 - 18:00

wtorek, środa, piątek: 7:30 - 15:30

 

Dział Zgłoszeń Usterek: 

poniedziałek-piątek: 7:30 - 15:30

 

Godziny przyjęć interesantów działów:

Członkowsko-Mieszkaniowy,

Opłat Eksploatacyjnych,

Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi,

Techniczny

poniedziałek, czwartek: 14:00 - 18:00

wtorek, środa, piątek: 9:00 - 14:00